Транзитный сервер

Транзитный сервер

назад · 17.01.2005 · вперед

Транзитный сервер 520 days 6 hours ago (08:54)

в догонку к истории о «транзитном сервере» , были внесены изменения в КК и УПК (редакция от 23.12.2004):

Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку

Стаття 3611. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут

Стаття 3612. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (компютерах), автоматизованих системах, компютерних мережах або на носіях такої інформації

Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (компютерах), автоматизованих системах, компютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї

Стаття 363. Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них оброблюється

Стаття 3631. Перешкоджання роботі електронно-обчислювальних машин (компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку шляхом масового розповсюдження повідомлень електрозвязку


«Стаття 361. Несанкціоноване втручання в роботу
електронно-обчислювальних машин (компютерів),
автоматизованих систем, компютерних мереж чи
мереж електрозвязку

1. Несанкціоноване втручання в  роботу
електронно-обчислювальних
машин (компютерів), автоматизованих
систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку, що призвело до
витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення
процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку
її маршрутизації, -

карається штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох
до пяти років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до двох років або без такого та з конфіскацією
програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено
несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних та
технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване
втручання, які є власністю винної особи.

Примітка. Значною шкодою у  статтях 361  3631, якщо вона
полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода,
яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум
доходів громадян»;

2) доповнити статтями 3611 і 3612 такого змісту:

«Стаття 3611. Створення з метою використання, розповсюдження
або збуту шкідливих програмних чи технічних
засобів, а також їх розповсюдження або збут

1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту,
а також розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних
засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу
електронно-обчислювальних
машин (компютерів), автоматизованих
систем, компютерних мереж чи мереж електрозвязку, -

караються штрафом від пятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або позбавленням волі на той самий строк, з
конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для
несанкціонованого втручання в  роботу електронно-обчислювальних
машин
(компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи
мереж електрозвязку, які є власністю винної особи.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк до пяти років з
конфіскацією програмних чи технічних засобів, призначених для
несанкціонованого втручання в  роботу електронно-обчислювальних
машин
(компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи
мереж електрозвязку, які є власністю винної особи.

Стаття 3612. Несанкціоновані збут або розповсюдження
інформації з обмеженим доступом, яка
зберігається в електронно-обчислювальних
машинах (компютерах), автоматизованих
системах, компютерних мережах або на носіях
такої інформації

1. Несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з
обмеженим доступом, яка зберігається в  електронно-обчислювальних
машинах
(компютерах), автоматизованих системах, компютерних
мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної
відповідно до чинного законодавства, -

караються штрафом від пятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох
років з  конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було здійснено несанкціоновані збут або
розповсюдження інформації з обмеженим доступом, які є власністю
винної особи.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк від двох до пяти років
з конфіскацією програмних або технічних засобів, за допомогою яких
було здійснено несанкціоновані збут або розповсюдження інформації
з обмеженим доступом, які є власністю винної особи»;

3) статті 362 і 363 викласти в такій редакції:

«Стаття 362. Несанкціоновані дії з інформацією, яка
оброблюється в електронно-обчислювальних
машинах (компютерах), автоматизованих
системах, компютерних мережах або зберігається
на носіях такої інформації, вчинені особою, яка
має право доступу до неї

1. Несанкціоновані зміна, знищення або блокування інформації,
яка оброблюється в  електронно-обчислювальних машинах
(компютерах), автоматизованих системах чи компютерних мережах
або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка
має право доступу до неї, -

караються штрафом від шестисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років з  конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було вчинено несанкціоновані зміна, знищення або
блокування інформації, які є власністю винної особи.

2. Несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації,
яка оброблюється в  електронно-обчислювальних машинах
(компютерах), автоматизованих системах, компютерних мережах або
зберігається на носіях такої інформації, якщо це призвело до її
витоку, вчинені особою, яка має право доступу до такої
інформації, -

караються позбавленням волі на строк до трьох років з
позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на той самий строк та з  конфіскацією програмних чи
технічних засобів, за допомогою яких було здійснено
несанкціоновані перехоплення або копіювання інформації, які є
власністю винної особи.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті,
вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо
вони заподіяли значну шкоду, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією програмних
або технічних засобів, за допомогою яких було здійснено
несанкціоновані дії з інформацією, які є власністю винної особи.

Стаття 363. Порушення правил експлуатації
електронно-обчислювальних машин (компютерів),
автоматизованих систем, компютерних мереж чи
мереж електрозвязку або порядку чи правил
захисту інформації, яка в них оброблюється

Порушення правил експлуатації електронно-обчислювальних машин
(компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж
електрозвязку або порядку чи правил захисту інформації, яка в них
оброблюється, якщо це заподіяло значну шкоду, вчинені особою, яка
відповідає за їх експлуатацію, -

караються штрафом від пятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років з  позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на той самий строк»;

4) доповнити статтею 3631 такого змісту:

«Стаття 3631. Перешкоджання роботі
електронно-обчислювальних машин (компютерів),
автоматизованих систем, компютерних мереж
чи мереж електрозвязку шляхом масового
розповсюдження повідомлень електрозвязку

1. Умисне масове розповсюдження повідомлень електрозвязку,
здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до
порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин
(компютерів), автоматизованих систем, компютерних мереж чи мереж
електрозвязку, -

карається штрафом від пятисот до тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою
групою осіб, якщо вони заподіяли значну шкоду, -

караються обмеженням волі на строк до пяти років або
позбавленням волі на той самий строк, з  позбавленням права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
трьох років та з конфіскацією програмних або технічних засобів, за
допомогою яких було здійснено масове розповсюдження повідомлень
електрозвязку, які є власністю винної особи».

2. Частини другу і третю статті 112
Кримінально-процесуального
кодексу України
( 100105, 100205, 100305 ) після цифр «361» доповнити цифрами
«3611, 3612», а після цифр «363»  цифрами «3631».

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 грудня 2004 року

ссылка | keywords: law, iatp, справочная.инфо //[ page generation time - 0.068 ] 290/123/26200 |  2/2/2 | hosted by IATP